Prvá dáma vzdelávania

Číslo: 2019/96/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Z výstavných siení Strana: 22
Autor: Peter Maráky
Autor fotiek:

Vznik Československa v roku 1918 priniesol so sebou zmeny vo všetkých sférach spoločnosti a ovplyvnil aj vývoj vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Hlavný usporiadateľ výstavy – Archív Univerzity Komenského umožnil návštevníkom výstavných priestorov Múzea mesta Bratislavy detailne nahliadnuť do archívnych dokumentov s nesmiernou historickou hodnotou, ktoré zásadným spôsobom vypovedajú o vzniku, vývoji, materiálnom s personálnom rozvoji a súčasnom stave našej najvýznamnejšej vysokej školy – Univerzity Komenského v Bratislave.

uk.jpg 


Československá štátna univerzita v Bratislave so štyrmi fakultami – právnickou, lekárskou, prírodovednou a filozofickou – bola zriadená zákonom 27. júna 1919. Nariadením vlády z

11. novembra 1919 ju premenovali na Univerzitu Komenského (UK). Stala sa prvou vysokou školou univerzitného typu na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Aj v súčasnosti má univerzita popredné miesto v národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu.

Výstava, ktorej hlavnou autorkou je archivárka Mária Grófová, prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií pedagógov a akademických funkcionárov, fotodokumentáciou udalostí a univerzitných priestorov, grafických prvkov, audiovizuálnych záznamov a desiatok trojrozmerných predmetov oboznamuje verejnosť s dejinami, tradíciami, významnými osobnosťami, obradmi, symbolmi, štúdiom, organizačnou štruktúrou aj súčasným rozvojom univerzity. Medzi exponátmi sú popri stovkách fotografií, ilustrácií a sprievodných textov aj exponáty: insígnie – žezlá a reťaze (kolany), taláre, pečatidlá, medaily, dekréty, diplomy, učebné pomôcky, produkty výskumu a vývoja, ale napríklad aj zbierky fakultného mineralogického múzea a podobne.

Návštevník výstavy získa informácie o významných udalostiach a osobnostiach v histórii tejto školy, prehľad o jej súčasnom zameraní a rozsahu. Dozvie sa, že UK má v súčasnosti 13 fakúlt v Bratislave a Martine, ďalej Centrum ďalšieho vzdelávania (zabezpečujúce aj činnosť populárnej Univerzity tretieho veku), viaceré vysokoškolské internáty, populárnu botanickú záhradu, rozsiahlu Akademickú knižnicu, Centrum informačných technológií aj vlastné Vydavateľstvo UK. K mnohým zaujímavostiam, ktoré sa možno na výstave dozvedieť, patrí informácia o tom, že UK od svojho vzniku do konca roku 2018 udelila svojim absolventom v rôznych stupňoch štúdia spolu 262 tisíc najrôznejších titulov. 123 významným predstaviteľom vedeckého, kultúrneho a spoločenského života u nás a v zahraničí UK priznala čestný titul Doctor honoris causa. UK dnes zamestnáva okolo 5 000 zamestnancov, z toho asi polovicu vedecko-pedagogických pracovníkov.

Cieľom jubilejnej výstavy je, aby návštevník po jej prehliadke získal komplexný prehľad o štruktúre, dejinách a prítomnosti našej najstaršej univerzity. Vo výstavných priestoroch bratislavskej Starej radnice ju možno navštíviť do 13. októbra 2019.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk